หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ

facebook
อบต.บ้านกล้วย

facebook
อบต.บ้านกล้วย
อบต.บ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
นายสมบัติ สมสัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
 
 
ตำบลบ้านกล้วยเป็นตำบลซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอชนแดน ห่างจากอำเภอชนแดน 24 กิโลเมตร ตำบลบ้านกล้วยมีเนื้อที่ 80.25 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 50,156 ไร่ แยกเป็นพื้นที่การเกษตร 49,678 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 6,075 ไร่ ที่อยู่อาศัย 381 ไร่
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด    7,178    คน
  ชาย    3,597    คน คิดเป็นร้อยละ     50.11
  หญิง     3,581    คน คิดเป็นร้อยละ    49.89
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด      2,382     ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย      89.45      คน/ตารางกิโลเมตร
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ตำบลบ้านกล้วยพื้นที่ทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบสลับภูเขา เป็นพื้นที่การเกษตร ส่วนใหญ่ ทำไร่ ทำนา และสวนผลไม้ยืนต้น มีคลองใหญ่ไหลผ่านหมู่บ้านจำนวน 3 คลอง ได้แก่ คลองบอระเพ็ด คลองทราย คลองศาลาลาย
นอกจากนั้นในตำบลบ้านกล้วยยังมีคลองย่อยในตำบลอีกหลายคลอง ซึ่งล้วนแต่จำเป็นต่อการทำการเกษตรภายในตำบลบ้านกล้วยทั้งสิ้น ได้แก่ คลองล่องบง คลองสัก คลองโสม คลองร่องบวบ คลองอีเทิ้ง คลองตะกุดยายชี คลองกุดดุก
 
 
 
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวนผลไม้ยืนต้น เลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไป โดยรายได้เฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 30,000 - 25,000 บาท/ปี
 
 
ตำบลบ้านกล้วยมีสภาพอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้
  ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ปริมาณ น้ำฝนในแต่ละปีไม่แน่นอนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่ อิทธิพลของพายุและมรสุมที่พาดผ่านเนื่องจากการ ขาดหายไปของป่าไม้ทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
  ฤดูหนาว เริ่มประมาณปลายเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ มีลักษณะอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิจะ ลดต่ำลงเรื่อยๆ ถึงปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์
  ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือน มีนาคม – เดือนพฤษภาคม อากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้งทวี ความรุนแรงขึ้นทุกๆ ปี
 
หมู่ที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านวังรวก 277 27 544 206  
2   บ้านโคกสำราญ 129 128 257 106
  3   บ้านกล้วย 299 308 607 258  
4   บ้านเขาชะโงก 482 522 1,004 316
  5   บ้านเขาคณฑา 307 329 636 209  
6   บ้านเขาฝาง 117 135 252 98
  7   บ้านเขาชะโงกเหนือ 279 262 541 183  
8   บ้านโคกสำราญเหนือ 306 299 609 175
  9   บ้านวังรวกเหนือ 141 144 285 92  
10   บ้านกล้วยเหนือ 310 199 609 175
  11   บ้านร่องบงเหนือ 169 142 311 95  
12   บ้านใหม่พัฒนา 175 169 344 111
  13   บ้านกล้วยงาม 122 103 225 58  
14   บ้านเนินตาแป้น 96 99 195 58
  15   บ้านสุขสำราญ 140 124 264 82  
16   บ้านร่องเข้ 138 145 283 85
  17   บ้านเกษตรหลวง 110 106 216 62  
    รวม 3,597 3,581 7,178 2,382  
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ. เดือนมิถุนายน 2557