หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3

 

 
 
พช0023.3/ว454 การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่เนื่องจากสาธารณภัย  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
พช0023.3/ว455 สำรวจรายชื่ออปท.ที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทน้ำ  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
พช0023.3/ว456 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยแล้งเพิ่มเติมปี2563  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.5/ว 452 การจัดทำประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ. รถราชการ  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 453 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.35/ว 471 การนำส่งเงินรายได้ อปท. มกราคม 2563  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 470 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [ 24 ม.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 785