หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
นายสมบัติ สมสัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
 
 
 
ผ้าทอมือลายขัดพื้นจากกี่กระตุก
 
แหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านกล้วย วัดถ้ำมงคลเขาชะโงก
 
 
 
 
 
  ท่านด้องการให้ อบต.บ้านกล้วย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 18 ม.ค. 2558
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-971-5268
 
 
การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 16 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 28 
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2 [ 15 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 13 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด [ 24 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 63 
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2566 [ 16 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 13 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 13 
 
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
 
 
พช0023.6/ว 153 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยืนคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 147 โครงการส่งเสริมโภชนาการเเละการเจริญเติบโตสู่การลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการฯ ว 147  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
พช0023.6/ว 149 ประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจำจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
พช 0023.6/ว 151 ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
พช 0023.6/ว150 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
พช 0023.5/ว 858 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะมห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
พช0023.6/ว 144 สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำนเินการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
พช0023.6/ว 857,859 ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด "หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา" ระดับประเทศ [ แนบ1 ]  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
พช0023.6/ว 882,883,2930 การขับเคลื่่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
พช 0023.2/ 2908 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 23  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พช 0023.3/ว868 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พช 0023.3/ว867 การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พช 0023.6/ว 143 ขอให้รายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้การไม่ได้  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พช 0023.3/ว 866 ขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปนะกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญตามหมายจับ ประจำปี 2567  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พช 0023.4/ว 8 ขอส่งรายงานวิจัย เรื่อง การทุจริตและระดับความเสี่ยงต่อการกระทำการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ภาค 4  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พช 0023.4/ว 7 การตรวจสอบและประมวลผลการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พช 0023.4/ว 850 การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พช 0023.4/ว840 ประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะ และเปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House)  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พช 0023.6/ว 851 แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุในสิทธิประโยชน์เพิ่ม 1 เข็ม รวมเป็น 2 เข็ม (คำแนะนำชั่วคราว)  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พช 0023.3/ว 142 ขอประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ ว 695  [ 19 ก.พ. 2567 ]    
 
 
ขออนุญาตสร้างบ้านต้องเตรียมเอกสารอะไรมายื่นบ้างคะ (25 ม.ค. 2567)    อ่าน 17  ตอบ 0  
ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดขึ้นได้ช่วงตลอดใช่ไหมคะ (25 ม.ค. 2567)    อ่าน 17  ตอบ 1  
ยังเปิดรับสมัครพนักงานอยู่ไหมครับ (26 ส.ค. 2565)    อ่าน 141  ตอบ 1  
เปิดรับสมัครพนักงานไหมคะ (26 เม.ย. 2565)    อ่าน 170  ตอบ 1  
 
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 137 
 
 
 
   

facebook
อบต.บ้านกล้วย

facebook
อบต.บ้านกล้วย
อบต.บ้านกล้วย