หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
นายสมบัติ สมสัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
 
 
 
ผ้าทอมือลายขัดพื้นจากกี่กระตุก
ข้าวมะลิแดงจากกลุ่มเกษตรสร้างฝัน
 
แหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านกล้วย วัดถ้ำมงคลเขาชะโงก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านด้องการให้ อบต.บ้านกล้วย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-971-5268
 
 
การจัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week- มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครอง [ 20 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 15 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ [ 13 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 12 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 8 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 14 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 9 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 19 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 [ 22 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 85 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2566 [ 16 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 39 
 
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1642  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2566 กสว. มท 0820.2/ว1623  [ 19 เม.ย. 2567 ]
กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1628 เอกสาร  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4745-4857 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล กพส. มท 0810.3/ว1632 จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4858-4915 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4311  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1639  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... กม. มท 0804.5/ว1619  [ 19 เม.ย. 2567 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4231  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามงานวิจัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1569  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 สน.คท. มท 0808.3/ว4041  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) สน.บถ3. มท 0809.4/ว1389  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1397  [ 19 เม.ย. 2567 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.1/ว1614  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayao) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/47780  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว1605  [ 18 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 กค. มท 0803.4/ว1611,ว1612 รายชื่อฯ รุ่นที่ 14  [ 18 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1613  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นด้านการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1610  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1601 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
 
 
พช 0023.2/ว1776 คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.2/ว1774 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ แนบ1 ]  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.6/ว 1771 ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.2/6035 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2567  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 1765 สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.6/ว 1743 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2567  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.6/ว 1761 ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.6/ว 1747 การดำเนินการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2567  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.6/ว 1726 โครงการฝึกอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง การควบคุมงาน และการบริหารสัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.6/ว1726 โครงการฝึกอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง การควบคุมงาน และการบริหารสัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.5/ว 32 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2567  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.6/ ว 1742 กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.6/ว 1745 แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่าน ความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.6/ว 1741 การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.3/ว 1752 การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.3/ว 1751 ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (EGM) หัวข้อ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่ครอบคลุมและยั่งยืน [ แนบ1 ]  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.3/ว 1750 แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.3/ว 1749 การปรับเปลี่ยนการรับรองข้อมูลนักเรียนและข้อมูลนายทะเบียนของระบบ G Code  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.5/ว 1740 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
พช 0023.5/ว 31 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
 
 
ขออนุญาตสร้างบ้านต้องเตรียมเอกสารอะไรมายื่นบ้างคะ (25 ม.ค. 2567)    อ่าน 2895  ตอบ 0  
ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดขึ้นได้ช่วงตลอดใช่ไหมคะ (25 ม.ค. 2567)    อ่าน 35  ตอบ 1  
ยังเปิดรับสมัครพนักงานอยู่ไหมครับ (26 ส.ค. 2565)    อ่าน 170  ตอบ 1  
เปิดรับสมัครพนักงานไหมคะ (26 เม.ย. 2565)    อ่าน 193  ตอบ 1  
 
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 158 
 
 
 
E-Service
 
แบบฟอร์มขอน้ำอุปโภค บริโภค แบบฟอร์มแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง
 
 
 
 
   

facebook
อบต.บ้านกล้วย

facebook
อบต.บ้านกล้วย
อบต.บ้านกล้วย