หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
 

ผ้าทอมือลายขัดพื้นจากกี่กระตุก
 
 
  ท่านด้องการให้ อบต.บ้านกล้วย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 28 ม.ค. 2558
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-971-5268
 
 
ส่งแบบสรุปการสำรวจแหล่งน้ำที่มีปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย [ 24 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตรคอร [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 306 
แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 11 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 332 
 
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
 
 
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว7667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กยผ. มท 0815.4/ว124  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3662  [ 26 พ.ย. 2563 ]
เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3664  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3663 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/21642-21681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.3/ว3631  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 22-23 สน.คท. มท 0808.3/ว3659 [รายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3658  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว3651  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว3654  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/ว3643  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3644  [ 25 พ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
 
 
พช 0023.5/ว 835 แจ้งเกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.2/ว833 แจ้งปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณกำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1-4  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.2/ว834  แจ้งปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 2-4  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.5/ว 6109 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบบประปาหมู่บ้าน  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.5/ว6110 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.5/16511 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แหล่งกักเก็บน้ำ  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 6105 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจวบคีรีขันธ์  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 6082 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเเบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เเละขอเชิญเข้าร่วมประชุม  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
พช0023.2/ว6111 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 85 กลับต้นสังกัด  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.2/16506 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.5/ว 832 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2563  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช0023.2/ว 6053 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช0023.2/ว6057 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 6054 การจัดส่งรายชื่อเเละรายงานการประเมินตนเอง SAR ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 6056 เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมการอ่านเเห่งชาติ ครั้งที่ 4 มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.2/ว 6069 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 6027 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.5/ว 6071 ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 827 การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
พช 0023.3/ว 829 แผนปกิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงมหาดไทย  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
 
 
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 6  ตอบ 0  
แจ้งผู้มีสิทธิของทบทวนสิทธิเงินเยียวยามาขอให้เจ้าหน้าีทตรวจสอบสิทธิได้ไหม (18 พ.ค. 2563)    อ่าน 35  ตอบ 0  
สอบถามการจัดเก็บภาษี ปี 2563 (18 พ.ค. 2563)    อ่าน 36  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 3938  ตอบ 0