หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3

 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตรคอรัปชั่น   25 พ.ค. 2561 203
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯ ต่าง ๆ   11 พ.ค. 2561 204
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์   8 ธ.ค. 2560 586
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ศพด.บ้านเขาชะโงก)   28 พ.ย. 2560 168
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปีขึ้นไป ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   14 พ.ย. 2560 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560   11 ก.ค. 2560 658
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงินปี 2559   6 ก.ค. 2560 155
ข่าวประชาสัมพันธ์      6 ก.ค. 2560 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลหภูมิปัญญาทอ้งถิ่น   10 ต.ค. 2559 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.2)   3 ต.ค. 2559 233
  (1)     2