หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

facebook
อบต.บ้านกล้วย

facebook
อบต.บ้านกล้วย
อบต.บ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
เริ่มนับ วันที่ 18 ม.ค. 2558
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 1 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) [ 1 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 1 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 1 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 1 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2559 [ 1 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างแล้ะการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 1 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ระเบียบสำนักนายกรับมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 [ 1 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [ 1 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ระเบียบกร้ะทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 1 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)