หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

facebook
อบต.บ้านกล้วย

facebook
อบต.บ้านกล้วย
อบต.บ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
 
 
ถนนภายในตำบลลาดยาง / คอนกรีต ประมาณ 70 %
ถนนลูกรังภายในตำบลในฤดูฝนการคมนาคมลำบากมาก 30 %
 
มีป่าไม้สมบูรณ์ประมาณ 10 % และพื้นที่ที่ปลูกสักประมาณ 20 %
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ หล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  คลองขนาดใหญ่ ได้แก่  
  คลองบอระเพ็ด ไหลผ่าน ตำบลซับพุทรา ตำบลลาดแค ตำบลบ้านกล้วย ฝาย 27 แห่ง
  คลองทราย ไหลผ่าน ตำบลลาดแค ตำบลบ้านกล้วย   สระเก็บน้ำ 87 แห่ง
  คลองศาลาลาย ไหลผ่าน ตำบลศาลาลาย ตำบลดงขุย ตำบลบ้านกล้วย บ่อโยก 41 แห่ง
  คลองย่อย ได้แก่ บ่อน้ำตื้น 114 แห่ง
  คลองล่องบง ไหลผ่าน หมู่ที่ 11 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกล้วย        
  คลองสัก ไหลผ่าน หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกล้วย        
  คลองโสม ไหลผ่าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกล้วย        
  คลองร่องบวบ ไหลผ่าน หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกล้วย        
  คลองอีเทิ้ง ไหลผ่าน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกล้วย        
  คลองตะกุดยายชี ไหลผ่าน หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกล้วย        
  คลองกุดดุก ไหลผ่าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกล้วย