หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

facebook
อบต.บ้านกล้วย

facebook
อบต.บ้านกล้วย
อบต.บ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3

 
 


ส.ต.ท.พิมล สินประเสริฐรัตน์
ปลัด อบต.บ้านกล้วย


นางสาวพวงเพชร โพธิ์ศรี
รองปลัด อบต.บ้านกล้วย
 
สำนักปลัด
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านกล้วย


นางสาวดวงใจ บุญจันทร์
นักวิชาการศึกษา


นายณรงค์ ภู่ยิ้ม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุธิวา พรมสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางยุพา สุขอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกล้วย


นางสาวสลักจิตร บุญจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.เขาชะโงก