หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

facebook
อบต.บ้านกล้วย

facebook
อบต.บ้านกล้วย
อบต.บ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
........................................
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3

 
         
   
         
      พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
      ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพ
 
         
   
         
      การขุดลอกคลอง ขุดสระน้ำ
      ขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างระบบน้ำประปาและเหมืองระบายน้ำ
 

         
   
         
      ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน , สะพาน ,ท่อระบายน้ำ , ระบบไฟฟ้า
      การพัฒนาระบบจราจร
 

         
   
         
      พัฒนาสังคม การศึกษา คุณภาพชีวิตและสร้างชุมชนเข้มแข็ง
      ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา