ท่านด้องการให้ อบต.บ้านกล้วย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 5 )
16.13%
ด้านสาธารณูปโภค ( 23 )
74.19%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 0 )
0.00%
การบริการประชาชน ( 2 )
6.45%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
3.23%