หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกล้วย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ

facebook
อบต.บ้านกล้วย

facebook
อบต.บ้านกล้วย
อบต.บ้านกล้วย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกล้วย
"มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม ชุมชนเกษตรเข้มแข็ง
พัฒนาตามความต้องการของประชาชน ”
นายสมบัติ สมสัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
ศาสนสถานสำคัญในตำบลบ้านกล้วย
1
2
3

 
 
จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึงโดยควบคุมให้สอดคล้องกับการรองรับการขยายตัวของชุมชน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยให้ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยสร้างเสริมเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น
ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถปรับตัวต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและ ความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้นำท้องถิ่นในตำบลบ้านกล้วย ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครอง